Stadgar

Stadgar

för

Husarö Lotsmuseum och Hembygdsförening

antagna vid årsmötet 2013

 

 

Organisations nr 802 410-8527

 

Föreningen är medlem i Stockholms läns hembygdsförbund och ansluten till Sveriges hembygdsförbund. Medlem i hembygdsföreningen är därmed också medlem i Sveriges hembygdsförbund, med rätt att deltaga i hembygdsförbundets årliga riksstämma.

 

Föreningens geografiska verksamhetsområde utgörs av Husarö med omgivande öar i Ljusterö Kulla församling, Österåkers kommun.

 

Föreningens styrelse har sitt säte på Husarö.

 

Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden, allmännyttig ideell förening.

 

§1 Ändamål      

Föreningens uppgift är att främja hembygdens kultur och att verka för vården av natur, landskap och miljö samt att främja forskning och museiverksamhet.

 

§2 Verksamhet

Föreningen vill arbeta på följande sätt:

 

 • Samla och förmedla kunskap om hembygdens historiska och kulturella värden.
 • Medverka aktivt till att det omgivande kulturlandskapet med sin natur vårdas.
 • Engagera sig i samhällsplaneringen och verka som remissorgan.
 • Dokumentera hembygdens lokala historia.
 • Främja museiverksamhet och därmed sammanhängande forskning.
 • Stödja kulturverksamhet på orten.
 • Organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka intresset för bygden och dess historia.
 • Främja barn och ungdomsverksamhet.
 • Främja bevarandet av en samlingslokal på Husarö.
 • Främja motions och friskvårdsverksamhet på Husarö.

 

Föreningen skall i samverkan med Ester och Gunnar Björklunds Stiftelse medverka till att bevara den Sundströmska lotsgården.

 

§3 Medlemskap och avgifter

Föreningen är öppen för alla som är intresserade av att stödja arbetet. Medlemskap registreras utan särskild ansökan när årsavgiften betalats. Årsavgiftens storlek fastställs av årsmötet.

 

§4 Organisation

Föreningens verksamhet utövas genom föreningsmöten, varav ett årsmöte, genom styrelsen samt genom museiverksamhet.

 

§5 Styrelsen

Mellan årsmötena är styrelsen föreningens högsta beslutande organ.

 

Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgars ändamål och årsmötets beslut.

 

Styrelsen består av ordförande och 5-8 ledamöter.

 

Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst två styrelseledamöter begär detta.

 

Kallelse skall vara ledamöterna tillhanda senast två veckor före beslutat styrelsemöte.

 

Vid omröstning har ordföranden utslagsröst. Protokoll skall föras vid styrelsens sammanträden och skall justeras av ordföranden.

 

Till styrelsen skall adjungeras ordföranden i Ester och Gunnar Björklunds stiftelse, om denne inte på annat sätt ingår i styrelsen.

 

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om ingen av dessa två är tillgängliga, tecknas firma av hela den resterande styrelsen tillsammans.

 

Uppgifter

 • Vid konstituerande möte utse vice ordförande, sekreterare, kassör och ombud till regionala hembygdsförbundet.
 • Förbereda föreningsmöten och verkställa dess beslut.
 • Förvalta föreningens tillgångar och sköta de löpande ärendena.
 • Förvara och arkivera protokoll och handlingar som rör föreningens verksamhet.
 • Se till att föremål och byggnader är rätt försäkrade. I samband med donationer upprätta överlåtelseavtal.
 • Kalla till årsmöte. Upprätta en verksamhetsberättelse och göra ett bokslut.
 • Upprätta ett förslag på verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.
 • Överlämna verksamhetsberättelse, protokoll och räkenskaper till revisorerna senast 10 veckor före årsmötet.
 • Arbeta enligt § 1 och §2.

§6 Räkenskap och verksamhetsår

Föreningens räkenskaper förs per kalenderår.

 

Verksamheten sker på kalenderår.

 

Revisorerna skall granska såväl räkenskaper som att arbetet i föreningen sker/ skett enligt § 1 ändamål och §2 verksamhet.

 

Revisorerna skall överlämna revisionsberättelsen till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.

 

§7 Årsmöte

Årsmötet skall hållas under maj månad, på tid och plats som styrelsen fastställer.

 

Kallelse till årsmötet anslås på anslagstavlan på vänthuset samt på hemsidan senast två veckor före.

 

Kallelse via brev eller e-mail skickas till medlem som så begär, senast två veckor före årsmötet. Årsmöteshandlingar delas ut på plats. Medlem kan dock begära att få ta del av dessa senast en vecka före årsmötet.

 

Beslut fattas med enkel majoritet, utom vid stadgeändring och beslut om upplösning. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.    

 

Följande ärenden skall tas upp vid årsmöte:

 

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
 3. Fastställande av dagordning.
 4. Val av justerare tillika rösträknare.
 5. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Fråga om ansvarsfrihet.
 8. Beslut om verksamhetsplan.
 9. Beslut om budget.
 10. Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår.
 11. Val av ordförande för kommande verksamhetsår.
 12. Val av fem till åtta(5-8) styrelseledamöter på två år med växelvis avgång.
 13. Val av två revisorer för kommande verksamhetsår.
 14. Behandling av inkomna motioner, vilka skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
 15. Beslut i frågor, som finns upptagna i dagordningen.
 16. Övriga frågor. 

 

§8 Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte skall hållas när styrelsen eller revisorerna finner det angeläget.

 

Kallelse till ett extra föreningsmöte skall ske i enlighet med vad som stadgas för ett årsmöte. Dagordningen, som anslås samtidigt med kallelsen, skall innehålla punkt 1-4 ovan, samt ärendet/ärendena som genererat det extra föreningsmötet.

 

§9 Stadgeändring

Med undantag från § 10, nedan, kan ändring av föreningens stadgar ske genom beslut vid två på varandra följande föreningsmöten varav ett skall vara årsmöte, förutsatt att förslag på stadgeändring angetts i kallelsen. För ändring fordras två tredjedels majoritet.

 

§10 Upplösning

Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast om föreningens styrelse framlagt ett sådant förslag och att detta förslag godkänns vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Vid respektive möte skall minst tre fjärdedelar av de röstberättigande godkänna beslutet. Kallelse till det senare mötet får inte ske förrän justerat protokoll föreligger från det första mötet.

 

Är föreningens upplösning beslutad, skall föremål och handlingar i muséet återlämnas till de ursprungliga ägarna eller deras efterkommande om de så önskar.

 

Föreningens tillgångar tillfaller i första hand annan kulturell verksamhet på Husarö om inte det sista årsmötet, med två tredjedels majoritet, bestämt annat.

 

Hembygdsföreningens arkivarier överlämnas till folkrörelsearkiv eller annat lämpligt arkiv.