Årsmötesprotokoll från och med 2020

Protokoll fört vid årsmöte lördagen den 29 maj 2021 kl. 14.00 vid Lotsmuséet

 

Närvarande: enligt närvarolista.

 

Med anledning av det rådande Coronaläget i landet hade vi ett kort möte utomhus.

Kerstin Blom Bokliden inledde mötet.

 

1. Årsmötets öppnande. Kerstin Blom Bokliden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Val av ordförande för mötet. Kerstin Blom Bokliden valdes.

3. Val av sekreterare för mötet. Ann Stieberth valdes.

4. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst. Godkändes.

3. Fastställande av dagordning. Dagordningen godkändes.

6. Val av justerare tillika rösträknare. Victor Mangematin och Tina Remell valdes.

7. Föredragning av verksamhetsberättelse. Kerstin gick igenom berättelsen som godkändes.

8. Föredragning av resultat- och balansräkning. Kerstin gick igenom resultat- och balansrapporten, som godkändes och lades till handlingarna.

9. Föredragning av revisionsberättelse. Kerstin föredrog revisionsberättelsen. Mötet godkände revisionsberättelsen vilken lades till handlingarna.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

11. Föredragning och beslut om verksamhetsplan. Kerstin gick igenom planen.

Mötet framförde önskemål om att ha två tillfällen med information om hjärtstarter då flera missade förra årets tillfälle. Mötet noterade önskemålet och beslutade därefter om föreslagen verksamhetsplan

12. Föredragning och beslut om budget. Kerstin föredrog budgeten för 2021.

Diskussion om intäkt från Gillet för kostnad för el saknades diskuterades. Årsmötet noterade påpekandet och godkändes därefter förslag till budget.

13. Fastställande av årsavgift gör kommande verksamhetsår. Beslöts att medlemsavgiften är oförändrad, dvs 150:- per familj.

14. Val av ordförande för kommande verksamhetsår.

 • Kerstin Blom Bokliden valdes.

15. Val av ledamöter, mandattid 2 år.

 • Ann Stieberth, omval
 • Joel Gehlin, omval
 • Anna Svanberg, nyval
 • Maria Heinemann, nyval

Mötet beslöt att välja dessa personer enligt valberedningens förslag.

16. Val av revisorer för kommande verksamhetsår.

 • Nilas Österman, omval
 • Angela Tranberg, omval

Mötet beslöt att välja dessa personer enligt valberedningens förslag.

17. Val av valberedning för kommande verksamhetsår.

Till valberedning beslöts enhälligt att välja

 • Anita Lundberg, sammankallande
 • Jan Bjurström
 • Marie Dunér-Nygren

19. Övriga frågor. Inga övriga frågor anmäldes.

20. Mötets avslutande. Kerstin tackade mötesdeltagarna för visat intresse.

Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:                 

Ann Stieberth                                           Kerstin Blom Bokliden

Sekreterare                                              Ordförande

Justeras:

Victor Mangematin                                  Tina Remell

Protokoll fört vid årsmöte lördagen den 28 maj 2022 kl. 14.00 i Bystugan

 

Närvarande: Enligt närvarolista

 

Göran Blom inledde mötet och berättade lite om ”Kulturarvet som besöksmål”. Gunilla Hall, Hanna Gårdstedt och Göran har genom gått en utbildning i Sveriges hembygdsförbunds satsning. HLHF har mottagit ett diplom som bevis på genomgången kurs.

 

1. Årsmötets öppnande. Kerstin Blom Bokliden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Val av ordförande för mötet. Kerstin Blom Bokliden valdes.

3. Val av sekreterare för mötet. Ann Stieberth valdes.

4. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst. Godkändes.

3. Fastställande av dagordning. Dagordningen godkändes.

6. Val av justerare tillika rösträknare. Margareta Modin och Annie Bergée valdes.

7. Föredragning av verksamhetsberättelse. Kerstin gick igenom berättelsen som godkändes. En fråga kom upp om det idag var möjligt att gå på stigen i slutet på Ålänningholmsvägen. Detta är på gång och kommer färdigställas inom kort.

8. Föredragning av resultat- och balansräkning. Anna gick igenom resultat- och balansrapporten, som godkändes och lades till handlingarna. Önskemål framkom om att utveckla resultat- och balansräkningen så att den innehåller budgeten för året.

9. Föredragning av revisionsberättelse. Anna föredrog revisionsberättelsen. Mötet godkände revisionsberättelsen, vilken lades till handlingarna.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

11. Föredragning och beslut om verksamhetsplan. Kerstin gick igenom planen.

Tillägg: HLHF:s loppisbod är avslutad. HLHF kommer framöver endast att ha loppisbord i samband med grovsopor.  
Information om sommarens aktiviteter läggs upp på hemsidan, Husarös vänner på FB, anslag vid Bystugan och genom mejl till medlemmarna. Det senare efter önskemål från mötet.

12. Föredragning och beslut om budget. Anna föredrog budgeten för 2022 som godkändes.

13. Fastställande av årsavgift gör kommande verksamhetsår. Beslöts att medlemsavgiften är oförändrad, dvs 150:- per familj.

14. Val av ordförande för kommande verksamhetsår.

 • Kerstin Blom Bokliden valdes.

15. Val av ledamöter, mandattid 2 år.

 • Elin Almendal, nyval
 • Fredrik Irlén, omval
 • Anders Magnusson, omval
 • Fredrik Rossander, omval

Mötet beslöt att välja dessa personer enligt valberedningens förslag.

16. Val av revisorer för kommande verksamhetsår.

 • Nilas Österman, omval
 • Angela Tranberg, omval

Mötet beslöt att välja dessa personer enligt valberedningens förslag.

17. Val av valberedning för kommande verksamhetsår.

Till valberedning beslöts enhälligt att välja

 • Anita Lundberg, sammankallande
 • Jan Bjurström
 • Marie Dunér-Nygren

19. Övriga frågor. Hur kommer det att bli i sommar med soporna då Roslagsvatten tagit bort sopcontainrarna för det rörliga friluftslivet? Kan HLHF och övriga föreningar på ön agera? HLHF har tidigare agerat vad gäller skräpig tomt vid affären. HLHF avvaktar och följer utvecklingen och agerar gemensamt med andra föreningar på ön utifrån vad som är möjligt.

20. Mötets avslutande. Kerstin tackade mötesdeltagarna för visat intresse.

Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:                 

Ann Stieberth                                           Kerstin Blom Bokliden

Sekreterare                                              Ordförande

Justeras:                            

Margareta Modin                                    Annie Bergée