Årsmötesprotokoll 2020-2023

Protokoll fört vid årsmöte lördagen den 20 maj 2023 kl. 14.00 i Bystugan

 

Närvarande: Enligt närvarolista

 

Lars G Soldeus inledde årsmötet och berättade om skärgårdsböndernas seglation till Stockholm från 1200-talet och framåt - ”En skärgårdsskuta kommer lastad”.

 

1. Årsmötets öppnande. Kerstin Blom Bokliden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Val av ordförande för mötet. Kerstin Blom Bokliden valdes.

3. Val av sekreterare för mötet. Ann Stieberth valdes.

4. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst. Godkändes.

3. Fastställande av dagordning. Dagordningen godkändes.

6. Val av justerare tillika rösträknare. Bengt Palmqvist och Gunilla Hall valdes.

7. Föredragning av verksamhetsberättelse. Kerstin gick igenom berättelsen som godkändes.

8. Föredragning av resultat- och balansräkning. Anna gick igenom resultat- och balansrapporten, som godkändes och lades till handlingarna. 

9. Föredragning av revisionsberättelse. Anna föredrog revisionsberättelsen. Mötet godkände revisionsberättelsen, vilken lades till handlingarna.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

11. Föredragning och beslut om verksamhetsplan. Kerstin gick igenom planen.

Information om sommarens aktiviteter läggs upp på hemsidan, Husarös vänner på FB, anslag vid Bystugan och genom mejl till medlemmarna. 
Styrelsen frågade årsmötet om det fanns intresse för att HLHF ska ta fram brickor och väskor med tryck av båten Greta. Styrelsen uppfattade att så var fallet. Årsmötet tyckte att det även vore trevligt med bordstabletter med samma motiv eller med motiv över Husarö.   

HLHF behöver nya störar/lunor för resning av midsommarstången. Styrelsen frågar om någon kan bistå med detta på Husarövänner. 
Gunilla Hall önskar få igång Lotsrodden på Husarödagen, vilket styrelsen tycker vore trevligt. För att detta ska vara möjligt behövs hjälp från personer utanför styrelsen. Kontakta Gunilla i så fall.    
HLHF söker sponsorer till Husarömaran.  Har ni förslag på företag som ni tror vill sponsra oss så hör av er till någon i styrelsen.  

 

12. Fastställande av årsavgift gör kommande verksamhetsår. Med hänvisning till bilagan ”Fastställande av årsavgift för 2024” föreslog styrelsen en höjning av medlemsavgiften till 250 kronor per familj och år, från och med år 2024, vilket beslutades. Kort samtal fördes om hur vi kan få fler medlemmar. Ett förslag var att underlätta medlemsinbetalningen genom sätta upp affisch med QR-koden. Medlemmarna i sig kan också värva nya.

13. Föredragning och beslut om budget. Ann och Anna föredrog budgetutfallet för 2022 och budgeten för 2023, som godkändes.

14. Val av ordförande för kommande verksamhetsår.

 • Kerstin Blom Bokliden valdes.

15. Val av ledamöter, mandattid 2 år.

 • Ann Stieberth, omval
 • Anna Svanberg, omval
 • Maria Heinemann, omval
 • Anders Lundén Spörndly, nyval

Mötet beslöt att välja dessa personer enligt valberedningens förslag.

16. Val av revisorer för kommande verksamhetsår.

 • Nilas Österman, omval
 • Angela Tranberg, omval

Mötet beslöt att välja dessa personer enligt valberedningens förslag.

17. Val av valberedning för kommande verksamhetsår.

Till valberedning beslöts enhälligt att välja
•    Malin Saari, sammankallande, nyval
•    Kicki Irlén, nyval
•    Anita Lundberg, omval

19. Övriga frågor.

Det fanns inga övriga frågor.

 

Mötets avslutande. Kerstin tackade mötesdeltagarna för visat intresse.

Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:                 

Ann Stieberth                                           Kerstin Blom Bokliden

Sekreterare                                              Ordförande

 

Justeras:                            

Bengt Palmqvist                                       Gunilla Hall

Protokoll fört vid årsmöte lördagen den 28 maj 2022 kl. 14.00 i Bystugan

 

Närvarande: Enligt närvarolista

 

Göran Blom inledde mötet och berättade lite om ”Kulturarvet som besöksmål”. Gunilla Hall, Hanna Gårdstedt och Göran har genom gått en utbildning i Sveriges hembygdsförbunds satsning. HLHF har mottagit ett diplom som bevis på genomgången kurs.

 

1. Årsmötets öppnande. Kerstin Blom Bokliden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Val av ordförande för mötet. Kerstin Blom Bokliden valdes.

3. Val av sekreterare för mötet. Ann Stieberth valdes.

4. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst. Godkändes.

3. Fastställande av dagordning. Dagordningen godkändes.

6. Val av justerare tillika rösträknare. Margareta Modin och Annie Bergée valdes.

7. Föredragning av verksamhetsberättelse. Kerstin gick igenom berättelsen som godkändes. En fråga kom upp om det idag var möjligt att gå på stigen i slutet på Ålänningholmsvägen. Detta är på gång och kommer färdigställas inom kort.

8. Föredragning av resultat- och balansräkning. Anna gick igenom resultat- och balansrapporten, som godkändes och lades till handlingarna. Önskemål framkom om att utveckla resultat- och balansräkningen så att den innehåller budgeten för året.

9. Föredragning av revisionsberättelse. Anna föredrog revisionsberättelsen. Mötet godkände revisionsberättelsen, vilken lades till handlingarna.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

11. Föredragning och beslut om verksamhetsplan. Kerstin gick igenom planen.

Tillägg: HLHF:s loppisbod är avslutad. HLHF kommer framöver endast att ha loppisbord i samband med grovsopor.  
Information om sommarens aktiviteter läggs upp på hemsidan, Husarös vänner på FB, anslag vid Bystugan och genom mejl till medlemmarna. Det senare efter önskemål från mötet.

12. Föredragning och beslut om budget. Anna föredrog budgeten för 2022 som godkändes.

13. Fastställande av årsavgift gör kommande verksamhetsår. Beslöts att medlemsavgiften är oförändrad, dvs 150:- per familj.

14. Val av ordförande för kommande verksamhetsår.

 • Kerstin Blom Bokliden valdes.

15. Val av ledamöter, mandattid 2 år.

 • Elin Almendal, nyval
 • Fredrik Irlén, omval
 • Anders Magnusson, omval
 • Fredrik Rossander, omval

Mötet beslöt att välja dessa personer enligt valberedningens förslag.

16. Val av revisorer för kommande verksamhetsår.

 • Nilas Österman, omval
 • Angela Tranberg, omval

Mötet beslöt att välja dessa personer enligt valberedningens förslag.

17. Val av valberedning för kommande verksamhetsår.

Till valberedning beslöts enhälligt att välja

 • Anita Lundberg, sammankallande
 • Jan Bjurström
 • Marie Dunér-Nygren

19. Övriga frågor. Hur kommer det att bli i sommar med soporna då Roslagsvatten tagit bort sopcontainrarna för det rörliga friluftslivet? Kan HLHF och övriga föreningar på ön agera? HLHF har tidigare agerat vad gäller skräpig tomt vid affären. HLHF avvaktar och följer utvecklingen och agerar gemensamt med andra föreningar på ön utifrån vad som är möjligt.

20. Mötets avslutande. Kerstin tackade mötesdeltagarna för visat intresse.

Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:                 

Ann Stieberth                                           Kerstin Blom Bokliden

Sekreterare                                              Ordförande

 

Justeras:                            

Margareta Modin                                    Annie Bergée

Protokoll fört vid årsmöte lördagen den 29 maj 2021 kl. 14.00 vid Lotsmuséet

 

Närvarande: enligt närvarolista.

 

Med anledning av det rådande Coronaläget i landet hade vi ett kort möte utomhus.

Kerstin Blom Bokliden inledde mötet.

 

1. Årsmötets öppnande. Kerstin Blom Bokliden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Val av ordförande för mötet. Kerstin Blom Bokliden valdes.

3. Val av sekreterare för mötet. Ann Stieberth valdes.

4. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst. Godkändes.

3. Fastställande av dagordning. Dagordningen godkändes.

6. Val av justerare tillika rösträknare. Victor Mangematin och Tina Remell valdes.

7. Föredragning av verksamhetsberättelse. Kerstin gick igenom berättelsen som godkändes.

8. Föredragning av resultat- och balansräkning. Kerstin gick igenom resultat- och balansrapporten, som godkändes och lades till handlingarna.

9. Föredragning av revisionsberättelse. Kerstin föredrog revisionsberättelsen. Mötet godkände revisionsberättelsen vilken lades till handlingarna.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

11. Föredragning och beslut om verksamhetsplan. Kerstin gick igenom planen.

Mötet framförde önskemål om att ha två tillfällen med information om hjärtstarter då flera missade förra årets tillfälle. Mötet noterade önskemålet och beslutade därefter om föreslagen verksamhetsplan

12. Föredragning och beslut om budget. Kerstin föredrog budgeten för 2021.

Diskussion om intäkt från Gillet för kostnad för el saknades diskuterades. Årsmötet noterade påpekandet och godkändes därefter förslag till budget.

13. Fastställande av årsavgift gör kommande verksamhetsår. Beslöts att medlemsavgiften är oförändrad, dvs 150:- per familj.

14. Val av ordförande för kommande verksamhetsår.

 • Kerstin Blom Bokliden valdes.

15. Val av ledamöter, mandattid 2 år.

 • Ann Stieberth, omval
 • Joel Gehlin, omval
 • Anna Svanberg, nyval
 • Maria Heinemann, nyval

Mötet beslöt att välja dessa personer enligt valberedningens förslag.

16. Val av revisorer för kommande verksamhetsår.

 • Nilas Österman, omval
 • Angela Tranberg, omval

Mötet beslöt att välja dessa personer enligt valberedningens förslag.

17. Val av valberedning för kommande verksamhetsår.

Till valberedning beslöts enhälligt att välja

 • Anita Lundberg, sammankallande
 • Jan Bjurström
 • Marie Dunér-Nygren

19. Övriga frågor. Inga övriga frågor anmäldes.

20. Mötets avslutande. Kerstin tackade mötesdeltagarna för visat intresse.

Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:                 

Ann Stieberth                                           Kerstin Blom Bokliden

Sekreterare                                              Ordförande

Justeras:

Victor Mangematin                                  Tina Remell

Protokoll fört vid årsmöte lördagen den 13 juni 2020 kl. 14.00 vid Lotsmuséet

 

Närvarande: enligt närvarolista

 

Med anledning av det rådande Coronaläget i landet hade vi ett kort möte utomhus.

Gunilla Hall inledde mötet med att berätta lite om när Sverige för 300 år sedan drabbades av pesten. Alla som kom utifrån sattes i karantän i 40 dagar på öarna i Stockholms skärgård. Några bröt dock mot reglerna så kungen fick lämna ett nytt påbud om att alla som inte följde karantänsbestämmelserna riskerade dödsstraff.

 

1. Årsmötets öppnande. Kerstin Blom Bokliden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

 

2. Val av ordförande för mötet. Kerstin Blom Bokliden valdes.

 

3. Val av sekreterare för mötet. Ann Stieberth valdes.

 

4. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst. Godkändes.

 

5. Fastställande av dagordning. Dagordningen godkändes.

 

6. Val av justerare tillika rösträknare. Aina Severin och Monica Österman valdes.

 

7. Föredragning av verksamhetsberättelse. Ann gick igenom berättelsen som godkändes.

 

8. Föredragning av ekonomisk redovisning. Ulla Lundh gick igenom resultat- och balansrapporten, som godkändes och lades till handlingarna.

 

9. Föredragning av revisionsberättelse. Ulla Lundh föredrog revisionsberättelsen. Mötet godkände revisionsberättelsen vilken lades till handlingarna.

 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

 

11. Föredragning och beslut om verksamhetsplan. Kerstin berättade om vår skrivelse till kommunen och om beslut vi fått angående affärstomten, om arrendeavtalet, om fönsterreparationen i bystugan och om bystugans ljud och bildanläggning.

 

Kerstin kontaktar kommunen för att få veta när Hahne tog emot delgivningen angående affärstomten. Tre månader därefter ska tomten vara återställd. Vi återkommer i ärendet.

 

Med anledning av Coronapandemin och de restriktioner som finns angående folksamlingar kan HLHF inte arrangera varken midsommarfirande, fotbollsturnering på midsommardagen eller Husarödagen med Husarömaran i år. Dessa arrangemang är större än 50 personer vilket är den gräns för hur många som får samlas. Föreningen har inga möjligheter att se till att antalet personer begränsas och att det rekommenderade avståndet på två meter mellan människor hålls. Föreningen kommer heller inte ordna några andra arrangemang i sommar.

 

Barn- och ungdomsverksamheten kommer att genomföras dock med anpassning till rådande omständigheter. Likaså kommer det att vara gympa och vuxenfotboll på fotbollsplanen i sommar, också den coronaanpassad och med ansvar för alla som deltar att följa de rekommendationer som finns. Lotsmuseet kommer att hålla öppet på begäran, för ett lagom antal personer åt gången, så att restriktionerna kan följas.

Mötet godkände verksamhetsplanen, vilken lades till handlingarna.

 

12. Föredragning och beslut om budget. Ulla föredrog budgeten för 2020. Med anledning av Coronapandemien är det en annorlunda budget. De fasta utgifterna är desamma, ca 23500 kr, medan intäkterna endast 17000 kr – medlemsavgifter och postfack. Tack vara föreningens försiktighet har vi en god ekonomi och klarar därför en minusbudget.

Budgeten godkändes därefter av mötet.

 

13. Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår. Beslöts att medlemsavgiften är oförändrad, dvs 150:- per familj.

 

14. Val av ordförande för kommande verksamhetsår.

 • Kerstin Blom Bokliden valdes.

 

15. Val av ledamöter, mandattid 2 år.

 • Gunilla Hall, omval

 • Fredrik Irlén, omval

 • Anders Magnusson, omval

 • Fredrik Rossander, nyval

 

16. Val av fritidsgrupp, mandattid 1 år.

 • Magnus Fjelkman, omval

 • Joel Gehlin, omval

 • Jenny Gehlin, omval

 • Emma Bachner, omval

 • Stefan Karlsson, omval

 • Marie Holmqvist Fjelkman, nyval

 

17. Val av revisorer för kommande verksamhetsår.

 • Nilas Österman, omval

 • Angela Tranberg, omval

Mötet beslöt att välja dessa personer enligt valberedningens förslag.

 

18. Val av valberedning för kommande verksamhetsår.

Till valberedning beslöts enhälligt att välja

 • Jan Bjurström, sammankallande

 • Marie Dunér-Nygren

 • Anita Lundberg

 •  

19. Övriga frågor. Monica Österman undrade om de slängda europapallarna intill affärstomten. Kerstin undersöker.

 

20. Mötets avslutande. Kerstin tackade mötesdeltagarna för visat intresse.

Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

Ann Stieberth                                                                 Kerstin Blom Bokliden

Sekreterare                                                                    Ordförande

Justeras:

Aina Severin                                                                   Monica Österman